VFC RED STAR shield
PC

VFC RED STAR

Share:

Squad ranking

Matches played
 1. sacred1288
  862
 2. RUSBear52
  491
 3. Moorhen87
  292
 4. WhiteKSI_CRV
  209
 5. EzekieI25I17
  191
 6. slartik
  98
 7. HappyMANgO_o
  28
 8. KingstonCOM
  17
 9. ShevaGooool
  15
 10. niko07-pnz
  13
 11. Max200296Max
  8
 12. --
  8
 13. JulianSkaKing
  7
 14. sergio7771104
  7
 15. OMeN_Maestr
  6
 16. iliarzn
  5
 17. MRSoundWaveBLR
  5
 18. bmangeorg
  4
 19. DmitryLoskov_10
  4
 20. Andrew_Cherya
  2
Win rate
 1. bmangeorg
  75%
 2. iliarzn
  60%
 3. MRSoundWaveBLR
  60%
 4. JulianSkaKing
  57%
 5. niko07-pnz
  53%
 6. KingstonCOM
  52%
 7. EzekieI25I17
  46%
 8. WhiteKSI_CRV
  44%
 9. sacred1288
  44%
 10. RUSBear52
  44%
 11. Moorhen87
  43%
 12. sergio7771104
  42%
 13. slartik
  38%
 14. Max200296Max
  37%
 15. --
  37%
 16. HappyMANgO_o
  35%
 17. ShevaGooool
  33%
 18. DmitryLoskov_10
  25%
 19. OMeN_Maestr
  16%
 20. Andrew_Cherya
  0%
Overall
 1. Moorhen87
  93
 2. iliarzn
  92
 3. sacred1288
  92
 4. JulianSkaKing
  92
 5. EzekieI25I17
  91
 6. KingstonCOM
  91
 7. MRSoundWaveBLR
  91
 8. slartik
  90
 9. niko07-pnz
  90
 10. Max200296Max
  90
 11. WhiteKSI_CRV
  89
 12. DmitryLoskov_10
  89
 13. RUSBear52
  89
 14. bmangeorg
  89
 15. HappyMANgO_o
  89
 16. ShevaGooool
  85
 17. sergio7771104
  82
 18. OMeN_Maestr
  81
 19. --
  81
 20. Andrew_Cherya
  79
Man of the match
 1. RUSBear52
  45
 2. sacred1288
  36
 3. EzekieI25I17
  30
 4. WhiteKSI_CRV
  15
 5. slartik
  3
 6. JulianSkaKing
  1
 7. OMeN_Maestr
  1
 8. --
  1
 9. HappyMANgO_o
  1
 10. Moorhen87
  1
 11. niko07-pnz
  0
 12. MRSoundWaveBLR
  0
 13. Andrew_Cherya
  0
 14. Max200296Max
  0
 15. bmangeorg
  0
 16. iliarzn
  0
 17. ShevaGooool
  0
 18. DmitryLoskov_10
  0
 19. sergio7771104
  0
 20. KingstonCOM
  0
Man of the match rate
 1. OMeN_Maestr
  17%
 2. EzekieI25I17
  16%
 3. JulianSkaKing
  14%
 4. --
  13%
 5. RUSBear52
  9%
 6. WhiteKSI_CRV
  7%
 7. sacred1288
  4%
 8. HappyMANgO_o
  4%
 9. slartik
  3%
 10. Moorhen87
  0%
 11. MRSoundWaveBLR
  0%
 12. Andrew_Cherya
  0%
 13. Max200296Max
  0%
 14. bmangeorg
  0%
 15. ShevaGooool
  0%
 16. iliarzn
  0%
 17. niko07-pnz
  0%
 18. sergio7771104
  0%
 19. DmitryLoskov_10
  0%
 20. KingstonCOM
  0%
Goals
 1. sacred1288
  189
 2. EzekieI25I17
  141
 3. RUSBear52
  119
 4. WhiteKSI_CRV
  81
 5. slartik
  21
 6. HappyMANgO_o
  7
 7. Moorhen87
  4
 8. --
  3
 9. niko07-pnz
  1
 10. KingstonCOM
  1
 11. bmangeorg
  1
 12. JulianSkaKing
  1
 13. MRSoundWaveBLR
  0
 14. Andrew_Cherya
  0
 15. Max200296Max
  0
 16. iliarzn
  0
 17. sergio7771104
  0
 18. ShevaGooool
  0
 19. DmitryLoskov_10
  0
 20. OMeN_Maestr
  0
Goals per match
 1. EzekieI25I17
  0.74
 2. WhiteKSI_CRV
  0.39
 3. --
  0.38
 4. HappyMANgO_o
  0.25
 5. bmangeorg
  0.25
 6. RUSBear52
  0.24
 7. sacred1288
  0.22
 8. slartik
  0.21
 9. JulianSkaKing
  0.14
 10. niko07-pnz
  0.08
 11. KingstonCOM
  0.06
 12. Moorhen87
  0.01
 13. Andrew_Cherya
  0.00
 14. MRSoundWaveBLR
  0.00
 15. iliarzn
  0.00
 16. OMeN_Maestr
  0.00
 17. sergio7771104
  0.00
 18. DmitryLoskov_10
  0.00
 19. ShevaGooool
  0.00
 20. Max200296Max
  0.00
Shot success rate
 1. Moorhen87
  80%
 2. bmangeorg
  50%
 3. JulianSkaKing
  50%
 4. EzekieI25I17
  27%
 5. RUSBear52
  27%
 6. WhiteKSI_CRV
  26%
 7. HappyMANgO_o
  21%
 8. niko07-pnz
  20%
 9. slartik
  20%
 10. sacred1288
  18%
 11. --
  16%
 12. KingstonCOM
  11%
 13. Andrew_Cherya
  0%
 14. Max200296Max
  0%
 15. MRSoundWaveBLR
  0%
 16. sergio7771104
  0%
 17. iliarzn
  0%
 18. OMeN_Maestr
  0%
 19. ShevaGooool
  0%
 20. DmitryLoskov_10
  0%
Assists
 1. sacred1288
  300
 2. WhiteKSI_CRV
  63
 3. RUSBear52
  62
 4. EzekieI25I17
  56
 5. slartik
  10
 6. HappyMANgO_o
  8
 7. KingstonCOM
  3
 8. bmangeorg
  2
 9. sergio7771104
  1
 10. Andrew_Cherya
  1
 11. DmitryLoskov_10
  1
 12. niko07-pnz
  1
 13. JulianSkaKing
  1
 14. --
  1
 15. OMeN_Maestr
  1
 16. MRSoundWaveBLR
  0
 17. Max200296Max
  0
 18. iliarzn
  0
 19. ShevaGooool
  0
 20. Moorhen87
  0
Assists per match
 1. bmangeorg
  0.50
 2. Andrew_Cherya
  0.50
 3. sacred1288
  0.35
 4. WhiteKSI_CRV
  0.30
 5. EzekieI25I17
  0.29
 6. HappyMANgO_o
  0.29
 7. DmitryLoskov_10
  0.25
 8. KingstonCOM
  0.18
 9. OMeN_Maestr
  0.17
 10. JulianSkaKing
  0.14
 11. sergio7771104
  0.14
 12. RUSBear52
  0.13
 13. --
  0.13
 14. slartik
  0.10
 15. niko07-pnz
  0.08
 16. Max200296Max
  0.00
 17. iliarzn
  0.00
 18. MRSoundWaveBLR
  0.00
 19. ShevaGooool
  0.00
 20. Moorhen87
  0.00
Goals + assists
 1. sacred1288
  489
 2. EzekieI25I17
  197
 3. RUSBear52
  181
 4. WhiteKSI_CRV
  144
 5. slartik
  31
 6. HappyMANgO_o
  15
 7. --
  4
 8. KingstonCOM
  4
 9. Moorhen87
  4
 10. bmangeorg
  3
 11. JulianSkaKing
  2
 12. niko07-pnz
  2
 13. Andrew_Cherya
  1
 14. sergio7771104
  1
 15. DmitryLoskov_10
  1
 16. OMeN_Maestr
  1
 17. MRSoundWaveBLR
  0
 18. Max200296Max
  0
 19. iliarzn
  0
 20. ShevaGooool
  0
Goals + assists per match
 1. EzekieI25I17
  1.03
 2. bmangeorg
  0.75
 3. WhiteKSI_CRV
  0.69
 4. sacred1288
  0.57
 5. HappyMANgO_o
  0.54
 6. Andrew_Cherya
  0.50
 7. --
  0.50
 8. RUSBear52
  0.37
 9. slartik
  0.32
 10. JulianSkaKing
  0.29
 11. DmitryLoskov_10
  0.25
 12. KingstonCOM
  0.24
 13. OMeN_Maestr
  0.17
 14. niko07-pnz
  0.15
 15. sergio7771104
  0.14
 16. Moorhen87
  0.01
 17. MRSoundWaveBLR
  0.00
 18. Max200296Max
  0.00
 19. iliarzn
  0.00
 20. ShevaGooool
  0.00
Passes made
 1. sacred1288
  14397
 2. RUSBear52
  3839
 3. WhiteKSI_CRV
  2333
 4. EzekieI25I17
  2090
 5. slartik
  972
 6. Moorhen87
  841
 7. HappyMANgO_o
  430
 8. KingstonCOM
  249
 9. ShevaGooool
  105
 10. niko07-pnz
  103
 11. Max200296Max
  90
 12. MRSoundWaveBLR
  82
 13. DmitryLoskov_10
  79
 14. bmangeorg
  61
 15. OMeN_Maestr
  59
 16. iliarzn
  59
 17. --
  50
 18. sergio7771104
  46
 19. JulianSkaKing
  34
 20. Andrew_Cherya
  14
Passes made per match
 1. DmitryLoskov_10
  19.75
 2. sacred1288
  16.70
 3. MRSoundWaveBLR
  16.40
 4. HappyMANgO_o
  15.36
 5. bmangeorg
  15.25
 6. KingstonCOM
  14.65
 7. iliarzn
  11.80
 8. Max200296Max
  11.25
 9. WhiteKSI_CRV
  11.16
 10. EzekieI25I17
  10.94
 11. slartik
  9.92
 12. OMeN_Maestr
  9.83
 13. niko07-pnz
  7.92
 14. RUSBear52
  7.82
 15. Andrew_Cherya
  7.00
 16. ShevaGooool
  7.00
 17. sergio7771104
  6.57
 18. --
  6.25
 19. JulianSkaKing
  4.86
 20. Moorhen87
  2.88
Pass success rate
 1. iliarzn
  86%
 2. Max200296Max
  85%
 3. MRSoundWaveBLR
  85%
 4. EzekieI25I17
  84%
 5. HappyMANgO_o
  84%
 6. sacred1288
  82%
 7. Andrew_Cherya
  82%
 8. WhiteKSI_CRV
  81%
 9. slartik
  80%
 10. KingstonCOM
  80%
 11. --
  79%
 12. bmangeorg
  79%
 13. OMeN_Maestr
  78%
 14. RUSBear52
  75%
 15. DmitryLoskov_10
  75%
 16. ShevaGooool
  74%
 17. sergio7771104
  73%
 18. niko07-pnz
  69%
 19. JulianSkaKing
  68%
 20. Moorhen87
  60%
Tackles made
 1. sacred1288
  928
 2. RUSBear52
  273
 3. EzekieI25I17
  146
 4. WhiteKSI_CRV
  125
 5. slartik
  52
 6. KingstonCOM
  23
 7. HappyMANgO_o
  14
 8. Max200296Max
  12
 9. ShevaGooool
  7
 10. niko07-pnz
  6
 11. JulianSkaKing
  5
 12. DmitryLoskov_10
  5
 13. sergio7771104
  4
 14. --
  3
 15. MRSoundWaveBLR
  2
 16. bmangeorg
  2
 17. iliarzn
  1
 18. Andrew_Cherya
  1
 19. OMeN_Maestr
  1
 20. Moorhen87
  1
Tackles made per match
 1. Max200296Max
  1.50
 2. KingstonCOM
  1.35
 3. DmitryLoskov_10
  1.25
 4. sacred1288
  1.08
 5. EzekieI25I17
  0.76
 6. JulianSkaKing
  0.71
 7. WhiteKSI_CRV
  0.60
 8. sergio7771104
  0.57
 9. RUSBear52
  0.56
 10. slartik
  0.53
 11. bmangeorg
  0.50
 12. HappyMANgO_o
  0.50
 13. Andrew_Cherya
  0.50
 14. ShevaGooool
  0.47
 15. niko07-pnz
  0.46
 16. MRSoundWaveBLR
  0.40
 17. --
  0.38
 18. iliarzn
  0.20
 19. OMeN_Maestr
  0.17
 20. Moorhen87
  0.00
Tackle success rate
 1. --
  37%
 2. JulianSkaKing
  23%
 3. DmitryLoskov_10
  22%
 4. iliarzn
  20%
 5. Max200296Max
  19%
 6. sacred1288
  18%
 7. KingstonCOM
  18%
 8. RUSBear52
  18%
 9. HappyMANgO_o
  17%
 10. ShevaGooool
  17%
 11. sergio7771104
  16%
 12. WhiteKSI_CRV
  13%
 13. niko07-pnz
  12%
 14. slartik
  11%
 15. bmangeorg
  11%
 16. EzekieI25I17
  9%
 17. Andrew_Cherya
  8%
 18. MRSoundWaveBLR
  8%
 19. Moorhen87
  4%
 20. OMeN_Maestr
  3%
Red cards
 1. sacred1288
  6
 2. WhiteKSI_CRV
  1
 3. EzekieI25I17
  1
 4. RUSBear52
  1
 5. sergio7771104
  0
 6. ShevaGooool
  0
 7. OMeN_Maestr
  0
 8. niko07-pnz
  0
 9. MRSoundWaveBLR
  0
 10. Andrew_Cherya
  0
 11. Max200296Max
  0
 12. KingstonCOM
  0
 13. JulianSkaKing
  0
 14. iliarzn
  0
 15. HappyMANgO_o
  0
 16. slartik
  0
 17. DmitryLoskov_10
  0
 18. bmangeorg
  0
 19. --
  0
 20. Moorhen87
  0
Red cards rate
 1. sacred1288
  1%
 2. EzekieI25I17
  1%
 3. WhiteKSI_CRV
  0%
 4. RUSBear52
  0%
 5. sergio7771104
  0%
 6. ShevaGooool
  0%
 7. OMeN_Maestr
  0%
 8. niko07-pnz
  0%
 9. MRSoundWaveBLR
  0%
 10. Andrew_Cherya
  0%
 11. Max200296Max
  0%
 12. KingstonCOM
  0%
 13. JulianSkaKing
  0%
 14. iliarzn
  0%
 15. HappyMANgO_o
  0%
 16. slartik
  0%
 17. DmitryLoskov_10
  0%
 18. bmangeorg
  0%
 19. --
  0%
 20. Moorhen87
  0%
Def clean sheets
 1. RUSBear52
  54
 2. sacred1288
  4
 3. slartik
  3
 4. niko07-pnz
  3
 5. JulianSkaKing
  2
 6. ShevaGooool
  1
 7. EzekieI25I17
  1
 8. iliarzn
  1
 9. Max200296Max
  1
 10. WhiteKSI_CRV
  0
 11. Andrew_Cherya
  0
 12. KingstonCOM
  0
 13. MRSoundWaveBLR
  0
 14. OMeN_Maestr
  0
 15. HappyMANgO_o
  0
 16. sergio7771104
  0
 17. DmitryLoskov_10
  0
 18. bmangeorg
  0
 19. --
  0
 20. Moorhen87
  0
Def clean sheets rate
 1. JulianSkaKing
  29%
 2. niko07-pnz
  23%
 3. iliarzn
  20%
 4. Max200296Max
  13%
 5. RUSBear52
  11%
 6. ShevaGooool
  7%
 7. slartik
  3%
 8. EzekieI25I17
  1%
 9. sacred1288
  0%
 10. WhiteKSI_CRV
  0%
 11. Andrew_Cherya
  0%
 12. KingstonCOM
  0%
 13. MRSoundWaveBLR
  0%
 14. OMeN_Maestr
  0%
 15. HappyMANgO_o
  0%
 16. sergio7771104
  0%
 17. DmitryLoskov_10
  0%
 18. bmangeorg
  0%
 19. --
  0%
 20. Moorhen87
  0%
GK clean sheets
 1. Moorhen87
  53
 2. sacred1288
  2
 3. RUSBear52
  2
 4. WhiteKSI_CRV
  2
 5. slartik
  0
 6. ShevaGooool
  0
 7. sergio7771104
  0
 8. OMeN_Maestr
  0
 9. niko07-pnz
  0
 10. MRSoundWaveBLR
  0
 11. Andrew_Cherya
  0
 12. bmangeorg
  0
 13. KingstonCOM
  0
 14. JulianSkaKing
  0
 15. iliarzn
  0
 16. HappyMANgO_o
  0
 17. EzekieI25I17
  0
 18. DmitryLoskov_10
  0
 19. --
  0
 20. Max200296Max
  0
GK clean sheets rate
 1. Moorhen87
  18%
 2. WhiteKSI_CRV
  1%
 3. RUSBear52
  0%
 4. sacred1288
  0%
 5. slartik
  0%
 6. sergio7771104
  0%
 7. ShevaGooool
  0%
 8. OMeN_Maestr
  0%
 9. niko07-pnz
  0%
 10. MRSoundWaveBLR
  0%
 11. bmangeorg
  0%
 12. Max200296Max
  0%
 13. KingstonCOM
  0%
 14. JulianSkaKing
  0%
 15. iliarzn
  0%
 16. HappyMANgO_o
  0%
 17. EzekieI25I17
  0%
 18. DmitryLoskov_10
  0%
 19. --
  0%
 20. Andrew_Cherya
  0%
Height
 1. Moorhen87
  1.98m (6′ 6″)
 2. JulianSkaKing
  1.92m (6′ 4″)
 3. EzekieI25I17
  1.89m (6′ 2″)
 4. WhiteKSI_CRV
  1.88m (6′ 2″)
 5. Andrew_Cherya
  1.85m (6′ 1″)
 6. DmitryLoskov_10
  1.82m (5′ 12″)
 7. RUSBear52
  1.82m (5′ 12″)
 8. slartik
  1.82m (5′ 12″)
 9. KingstonCOM
  1.82m (5′ 12″)
 10. --
  1.81m (5′ 11″)
 11. iliarzn
  1.81m (5′ 11″)
 12. sergio7771104
  1.80m (5′ 11″)
 13. niko07-pnz
  1.77m (5′ 10″)
 14. OMeN_Maestr
  1.77m (5′ 10″)
 15. Max200296Max
  1.77m (5′ 10″)
 16. ShevaGooool
  1.76m (5′ 9″)
 17. HappyMANgO_o
  1.75m (5′ 9″)
 18. MRSoundWaveBLR
  1.72m (5′ 8″)
 19. sacred1288
  1.72m (5′ 8″)
 20. bmangeorg
  1.67m (5′ 6″)

Do you like Pro Clubs Head?
Spread the word to your teammates (and opponents too)!

Share:
Follow:

Pro Clubs Head
© 2016-2018 proclubshead.com
This site is not affiliated with or endorsed by EA Sports